Ansökningsförfarande för forskare Läs mer!


Stiftelsen Gävle Cancerfond stöttar flera lokala forskningsprojekt vid Gävle sjukhus. De projekt som för närvarande får stöd har till stor del gällt lungcancervården. Ett pågående projekt studerar förändringar i cancercellerna på gennivå i tillvarataget tumörmaterial. Målet med forskningen är att om möjligt förbättra behandlingsmöjligheterna för lungcancerpatienter. Stiftelsen har även stöttat flera andra projekt vid Gävle sjukhus avseende lungcancer och gynekologisk cancer. 

Stiftelsen Gävle Cancerfond har även finansierat en kväveoxid-analysator, som forskargruppen runt professor Marieann Högman arbetat med. Doktorand Alexandra Thornardtsson har nyligen avlagt sin halvtidskontroll i sitt avhandlingsarbete, där hon studerat kväveoxid i olika sammanhang.

För mer information kan du nu även följa oss på Facebook.

I oktober 2017 disputerade läkare Georg Holgersson vid Uppsala Universitet. Avhandlingen belyste ämnet lungcancer, och bestod av 4 delarbeten/artiklar. Till fler av dessa delarbeten/artiklar har Georg Holgersson erhållit bidrag från Stiftelsen Gävle Cancerfond för att kunna genomföra de studier som ligger till grund för dessa delarbeten. Stiftelsen Gävle Cancerfond gratulerar till en lyckad disputation!